Nuorisokoti Jaloverso

Toiminta ja arvot

Jaloverson toiminta-ajatus

Jaloverson toiminnassa tärkeinä on auttaa nuoria arjen hallinnan taidoissa ja kaikessa siihen liittyvässä. Nuorilla päihdeongelmaan liittyy usein myös mielenterveys-, trauma-, rikollisuus- ja väkivalta- ja karkaamisongelmia.

 • Arjenhallinta
 • Arki suunnitellaan tukemaan päihteettömyyttä
 • Ahdistuksen hallintakeinot
 • Päivärytmin opettelu ja ylläpito
 • Päihteettömien elämäntapojen harjoittelu

Arvot

 

 • Yksilöllisyys
 • Rehellisyys
 • Suvaitsevaisuus
 • Avoimuus
 • Vastuullisuus
 • Kunnioittava kohtaaminen

Yksilöllinen päihdetyön ohjelma

Jokaiselle nuorelle tehdään sijoituksen alussa yksilöllinen kuntoutumisen suunnitelma. Päihdehoidon tausta-ajatuksena on, että päihderiippuvuus on sairaus ja hoidettavissa itsehoidolla.

Nuorten kohdalla päihteiden käyttö on kuitenkin voinut riistäytyä kasaantuneiden ongelmien vuoksi. Hoidon alussa ei näin ollen voida arvioida, missä määrin päihteiden käyttö johtuu riippuvuudesta.

 

Kognitiivinen päihdetyö

Jaloversossa tehtävä päihdetyö pohjaa kognitiivisiin päihdetyön malleihin. Kognitiivisessa päihdetyössä uusien toimintatapojen oppiminen ja ratkaisukeskeisyys ovat suuressa roolissa.

Päihdekuntoutuksessa keskitytään arvostavan kohtaamisen lisäksi ahdistuksen hallintaan, tunne-elämän tasaantumiseen ja arjen taitojen opetteluun. Kuntoutuksessa työskennellään sekä hoidollisia keskusteluja että toiminnallisia menetelmiä apuna käyttäen. Henkilökunnalla on myös tarvittava valmius arvioida sekä päihde- että mielenterveyden haasteiden laajuutta ja sen hetkistä tilaa.

Valmiudet päällekkäisten ongelmien hoitoon

Päihteillä oireilevien nuorten ongelmakenttä on usein moninainen. Jaloverso pystyy vastaamaan päihdehaasteiden kanssa päällekkäin esiintyviin mielenterveys-, trauma-, rikollisuus- ja väkivalta-, sekä karkaamisongelmiin.