Rinnakkaisongelmien hoito

Nuorten päihdeongelma on harvoin pelkästään runsasta päihteiden käyttöä, vaan siihen liittyy kirjava määrä oheisongelmia. Näistä yleisimpänä on erilaiset mielenterveyden ongelmat, tunne-elämän ongelmat, traumaperäiset ongelmat, rikollisuus sekä väkivaltaisuus. Usein nuoren sisällä onkin tavallaan ongelmien ”kimppu”, jota on vaikea lähteä avustettunakaan purkamaan. Kun päihteiden käyttö loppuu, myös muut ongelmat tulevat esiin. Jaloversossa on ammattitaitoinen henkilökunta, jolla on kokemusta ja koulutusta myös oheisongelmien hoidon tarpeen arviointiin ja hoitosuunnitelman tekemiseen. Rinnakkaisongelmia on mahdollista hoitaa päihdeongelman kanssa yhtäaikaisesti, jolloin hoito on kokonaisvaltaista ja tehokasta.

Mielenterveyden ongelmien arviointi ja hoito on tärkeä osa päihdetyötä. Jaloversossa on vastuutyöntekijöinä psykiatrinen sairaanhoitaja (molemmilla osastoilla) ja kognitiivinen lyhytterapeutti, jotka ovat päävastuussa mm. arvioinnista ja hoidon seurannasta. Vastuu hoidosta on luonnollisesti aina lääkärillä.

Tunne-elämän ongelmat liittyvät tiiviisti sekä päihdeongelmiin että nuoruuteen ylipäätään. Siksi niitä varten viikko-ohjelmassa onkin oma ryhmänsä. Sen lisäksi tunne-elämää käsitellään omaohjaajakeskusteluissa ja tarvittaessa tehdään erilaisia tehtäviä siihen liittyen.

Traumaperäiset ongelmat saattavat pysyä piilossa aktiivisen päihteidenkäytön aikana, mutta aktivoitua lopettamisen myötä. Siksi onkin varsin tärkeää, että Jaloversossa tiedostetaan tilanne ja tilaa arvioidaan tarvittaessa. Hoito riippuu täysin traumasta ja nuoren tilanteesta, joten se suunnitellaan aina yksilöllisesti.

Rikollisuus liittyy varsin usein päihdeongelmaan. Rikokset saattavat kuitenkin olla yhtäaikainen erityinen ongelmansa, jolloin se tulee ottaa huomioon hoidossa. Tällöin omaohjaajakeskusteluja suunnitellaan siten, että niissä käsitellään myös rikollisongelmaan liittyviä aiheita.

Väkivaltaisuuden taustalla voi olla moninaisia syitä, kuten heikko impulssikontrolli, tottumus, tunne-elämän vaikeudet, rajattomuus, ahdistus jne. Tärkeää on saada väkivalta loppumaan ja sen jälkeen etsiä vaihtoehtoisia toimintamalleja ja keinoja hillitä itseään. Näitä keinoja voidaan käsitellä ryhmissä tai yksilökeskusteluissa, sekä erilaisin harjoittein.


Nuorisokoti Jaloverso Oy | Ehtootie 21 Ehtootie 16730 KUTAJÄRVI | 044-2301197 | nuorisokoti@jaloverso.fi